สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

25 ปี สกว. : สร้างคน สร้างความรู้ สร้างอนาคต
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นหน่วยงานในกำกับของสำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ.2535 เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ สกว. ได้ใช้การวิจัยเป็นกลไกสร้างฐานความรู้สำหรับการแก้ปัญหาให้แก่สังคม และสนับสนุนการวิจัยเพื่อให้เกิดความรู้และใช้ความรู้เหล่านั้นในการพัฒนาประเทศมาโดยตลอดนับแต่การจัดตั้งมาจนถึงปัจจุบัน ได้ดำเนินงานมาครบ 25 ปี

จึงเป็นโอกาสอันดีในการที่ สกว. จะได้กำหนดจัดงาน “25 ปี สกว.: สร้างคน สร้างความรู้ สร้างอนาคต” เพื่อสื่อสาร กระบวนคิด วิธีทำงานและผลงานวิจัย ความร่วมมือกับภาคีวิจัยและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนงานวิจัย รวมทั้งกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องตลอด 25 ปีที่ได้ดำเนินการมา ตามพันธกิจหลักดังคำขวัญ “สร้างสรรค์ปัญญา เพื่อพัฒนาประเทศ”

 1. เพื่อเฉลิมฉลองโอกาสแห่งการครบรอบ 25 ปี ของ สกว.
 2. เพื่อจัดแสดงนิทรรศการเพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
 3. เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยต่างๆของ สกว. ที่ก่อให้เกิดการสร้างคน สร้างความรู้ และสร้างอนาคตให้กับประเทศ ตลอดจนเป็นเวทีเชื่อมโยงการวิจัยของไทยที่มีศักยภาพไปสู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ในระดับประเทศและนานาชาติ
 4. เพื่อสื่อให้สังคมได้รับรู้งานของ สกว. และเป็นโอกาสในการสื่อสารสู่ภาคนโยบาย และภาคส่วนต่างๆ ได้รับทราบผลงานของ สกว. และความก้าวหน้าของการวิจัยของไทย

 1. ผู้เข้าร่วมชมงานและประชาชนทั่วไปได้รับทราบผลงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจาก สกว. และเพิ่ม โอกาสในงานเชื่อมต่องานวิจัยถึงผู้ใช้ประโยชน์ทั้งในระดับนโยบายและผู้ปฏิบัติได้เลือกนำไปใช้ ประโยชน์ตามความเหมาะสม
 2. ก่อให้เกิดเครือข่ายความเชื่อมโยง ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อันจะนำไปสู่การนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

×

นิทรรศการ
นิทรรศการน้อมรำลึกถึง...

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ...

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ประกอบด้วยการนำเสนอการสร้างงานของ สกว. ได้แก่

 1. ยุคบุกเบิก-สร้างรูปแบบ-สร้างระบบ (ปี 2535-2541)
 2. ยุคสร้างสรรค์ปัญญา ฝ่าวิกฤติ (ปี 2542-2550)
 3. ยุคบูรณาการงานวิจัยข้ามศาสตร์ ข้ามฝ่าย ความร่วมมือข้ามองค์กร (ปี 2551-2554)
 4. ยุคสร้างสรรค์ปัญญาเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน (ปี 2555-2559)

โซนที่ 1 สร้างคน
นำเสนอ การสร้างคนในประชาคมวิจัยตั้งแต่ระดับนักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก นักวิจัยรุ่นใหม่ เมธีวิจัย วุฒิเมธีวิจัย เมธีวิจัยอาวุโส สกว. และ ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น ตลอดจนโครงการพัฒนานักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม หน่วยวิจัยมนุษยศาสตร์ นักวิจัยเพื่อท้องถิ่น
โดยแบ่งการสร้างนักวิจัยเป็น 3 กลุ่มใหญ่ที่เป้าหมายของแต่ละกลุ่มต่างกัน คือ

 1. นักวิชาการ
 2. นักวิจัยและพัฒนา
 3. นักวิจัยท้องถิ่น


โซนที่ 2 สร้างความรู้
นำเสนอ งานวิจัยเด่นของ สกว. เน้นผลผลิตจากงานวิจัย และ ผลลัพธ์และผลกระทบที่ได้ รวมถึงการสื่อความรู้ความเข้าใจให้แก่สาธารณะถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ผลงานที่นำเสนอ ประกอบด้วย

 1. การท่องเที่ยวตามรอยเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
 2. ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี
 3. คอร์รัปชันและจริยธรรมวิชาชีพ
 4. เศรษฐกิจพอเพียง/สหกรณ์
 5. สร้างความรู้ งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
 6. เกษตรและความมั่นคงอาหาร
 7. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • ยุทโธปกรณ์
  • เทคโนโลยีทางการแพทย์
  • Natural product
  • Biodiversity


โซนที่ 3 สร้างอนาคต
นำเสนอ ภาพของการพัฒนาประเทศในอนาคต โดยเน้นความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals (SDGs)) โดยแสดงถึงปัจจัยความสำเร็จของการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 5 ปัจจัย ได้แก่

 1. กลุ่ม People หรือกลุ่มด้านสังคม ประชาชน/ความเป็นอยู่ของผู้คน
 2. กลุ่ม Prosperity หรือกลุ่มด้านเศรษฐกิจและความมั่งคั่ง
 3. กลุ่ม Planet หรือกลุ่มด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 4. กลุ่ม Peace หรือกลุ่มด้านสันติภาพ
 5. กลุ่ม Partnership หรือกลุ่มหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา

การประชุมวิชาการ || วันที่ 26 สิงหาคม 256010.15 - 12.00 น. : ป้องกันโรค NCDs ในยุค Aging Society
โดย
          ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา เมธีวิจัยอาวุโส สกว.
          ศ.ดร.นพ.นิพนธ์ ฉัตรทิพากร เมธีวิจัยอาวุโส สกว.
          ศ.ดร.ทพญ.สิริพร ฉัตรทิพากร เมธีวิจัยอาวุโส สกว.
          ศ.ดร.นทีทิพย์ กฤษณามระ ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น สกว.
          ดำเนินรายการโดย ศ.ดร.โสพิศ วงศ์คำ เมธีวิจัยอาวุโส สกว.


13.00 – 15.30 น. : เทคโนโลยีกับสังคมไทย
โดย
          รศ.ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์
          คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
          หัวหน้าหน่วยจัดการกลางโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา
          ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์
          เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์
          เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
          ผศ.พิจิตรา สึคาโมโต้
          ภาควิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์
          จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


16.00 - 17.00 น. : Knowledge farm talk เสวนาฟาร์มรู้สู่สังคม
โดย
          ผศ.ปกป้อง จันวิทย์

10.30-16.00 น. : Small Farm Precision Agriculture Seminar
โดย
           ศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช
          ผู้ประสานงานวิจัยพัฒนาและนำใช้เกษตรแม่นยำ สกว.
          Mr. Saravanan Rethinam
          Mitr Phol Sugarcane Research Centre
          Prof. Dr. Xiongkui He
          China
          Prof. Dr. Gerrit Hoogenboom
          University of Florida, USA


16.00-17.00 น. : ยุทธศาสตร์ใหม่ของ สกว. : Research 4.0
โดย
          ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ
          ผู้อำนวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)


กิจกรรมเวทีกลาง

10.00 น. : เปิดเข้าชมงาน


13.30 – 13.50 น. : การแสดงคอนเสิร์ต “ลำนำแห่งอโยธยาศรีรามเทพนคร” ดุริยศิลป์แห่งบวรทวารวดีศรีอยุธยา
ประพันธ์โดย
          ศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร
          บรรเลงโดย CU Chamber Orchestra
          และชมวิดีทัศน์ "25 ปี สกว. : สร้างคน สร้างความรู้ สร้างอนาคต”


13.50 – 13.55 น. : กล่าวรายงาน
โดย
          ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์
          ประธานกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย


13.55 – 15.30 น. : กล่าวเปิดงานและปาฐกถานำ เรื่อง “ทิศทางและนโยบายการพัฒนาประเทศโดยใช้องค์ความรู้จากงานวิจัย”
โดย
          พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี
          และเยี่ยมชมนิทรรศการ


15.30 - 17.00 น. : เสวนา “ฝ่าวิกฤติสังคม เปลี่ยนปัจจุบัน เพื่อฝันอนาคต”
โดย
          ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา
          ประธานกรรมการคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
          ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร
          นายกสภาสถาบันวิทยสิริเมธี
          ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
          ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
          ดำเนินรายการโดย ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน

เวทีกลาง

10.30-12.00 น. : เสวนา “ปฏิรูปประเทศด้วยนวัตกรรม”
โดย
          คุณจาง ควายทอง
          ประธานบริษัท ควายทอง นิว เอเนอร์จี จำกัด
          คุณเฉลิมพล ปุณโณทก
          ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท CT Asia Robotics Co., Ltd.
          นาวาตรี ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ
          ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
          ดำเนินรายการโดย ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน


13.00-13.30 น. : การแสดง “โหมโรงสามประสาน สามวัฒนธรรมชุมชนภาคใต้”


13.30-15.00 น. : เสวนา “สูงวัย อารมณ์ดี”
โดย
          ศ.ดร.เกื้อ วงศ์บุญสิน
          เมธีวิจัยอาวุโส สกว.
          รศ.ดร. ศิริยุพา รุ่งเริงสุข
          ผศ.ดร. ปิยะชาติ ภิรมย์สวัสดิ์
          สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


15.00-15.30 น. : พูดพร่ำฮัมเพลง กับ ศุ บุญเลี้ยง


15.30-17.00 น. : Pitching “สร้างสรรค์นวัตกรรมสู่ Thailand 4.0”
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
          ดร.วิไลพร เจตนจันทร์
          ผู้อำนวยการสำนักงานเทคโนโลยี บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
          น.สพ.รุจเวทย์ ทหารแกล้ว
          ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา เครือเบทาโกร บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด
          รศ.ดร.สมพร อิศวิลานนท์
          นักวิชาการอาวุโส สถาบันคลังสมองของชาติ
          ดำเนินรายการโดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ เมธีวิจัยอาวุโส สกว.


เวทีย่อย

11.30-12.00 น. : แนะนำ นิทรรศการ 25 ปี สกว.


13.00-14.30 น. : เปิดตัว WiTcast season 2
ดำเนินรายการโดย
          คุณแทนไท ประเสริฐกุล
          คุณอาจวรงค์ จันทมาศ
          คุณอาบัน สามัญชน


14.30-15.00 น. : คุยกับคุณน๊อต วรฤทธิ์ เฟื่องอารมณ์ และคุณปอย ตรีชฎา เพชรรัตน์ กับผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย


15.00-16.00 น. : เปิดตัว “สารานุกรมหอยทากบก ทรัพยากรชีวภาพที่ทรงคุณค่าแห่งราชอาณาจักรไทย”
สัมภาษณ์
          ศ.ดร.สมศักดิ์ ปัญหา เมธีวิจัยอาวุโส สกว. กับผลิตภัณฑ์ Siam Snail


16.00-17.00 น. : รื้อร้างสร้างใหม่ ประวัติศาสตร์ไทยยุค 4.0
โดย
          ดร.วินัย พงศ์ศรีเพียร เมธีวิจัยอาวุโส สกว.

ร้านค้า

Innovative house
ร้านหนังสือ สกว.
ผลิตภัณฑ์จากเมือกหอยทาก
ผัก ผลไม้ เกษตรกรรุ่นใหม่
ข้าวอินทรีย์: เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนข้าวสัจธรรมอำนาจเจริญ
ไก่โคราช
ไก่ประดู่หางดำและผลิตภัณฑ์
เนื้อและผลิตภัณฑ์จากเนื้อโค
ผลิตภัณฑ์ไหมอีรี่
SME จากฝ่ายการวิจัยมุ่งเป้า
The Gorilla Gel
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรดูแลเส้นผมสำหรับผู้มีปัญหาผมร่วง
ผลิตภัณฑ์แป้งมะขาม

เอกสาร